facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Opakované využívanie odpadovej vody šetrí nákladyTémou posledných rokov sa okrem šetrenia energiou stáva aj šetrenie vodou. To je možné dosiahnuť šetrením pitnou vodou, používaním úsporných zariadení na redukciu a reguláciu prietoku vody alebo rozumným využívaním odpadových vôd.


Spotreba vody sa v jednotlivých krajinách sveta výrazne líši. Kým v Spojených štátoch amerických minie jedna osoba za jeden deň približne 300 litrov vody, v západnej Európe je to približne 150 až 200 litrov vody v prepočte na jedného človeka na deň. V krajinách tretieho sveta je pritom spotreba vody minimálna, na jedného obyvateľa prislúcha denná spotreba vody len na úrovni približne 10 litrov. Nedostatok vody začíname reálne pociťovať už v mnohých kútoch sveta a potreba hospodárneho zaobchádzania s vodou je čím ďalej tým naliehavejšia. „Jednotu z možností, ako znížiť spotrebu pitnej vody, je druhotné využitie odpadových vôd. To môže mať okrem ekologického prínosu aj prínos ekonomický,“ povedala Zuzana Vranayová, z Technickej univerzity v Košiciach.

voda, šetrenie, domácnosť, budovy

Splaškové vody sú tvorené takzvanou čiernou vodou, ktorú tvorí odpad z toaliet. Pojmom sivá voda označujeme ostatnú odpadovú vodu z domácností. Sivá voda, ktorá je prakticky najmenej zaťažená a znečistená, je produkovaná pri bežných činnostiach, ako napríklad umývanie, pranie a kúpanie sa. K najvýznamnejšiemu znečisteniu sivých vôd dochádza pri používaní saponátov a pracích práškov. Jej opätovné využívanie v domácnostiach má však veľký potenciál. Potvrdzujú to aj skúsenosti zo zahraničia, kde v posledných rokoch výrazne stúpol záujem používať takýto druh odpadových vôd. „Použitie systému recyklácie sivej vody, ktorá je prakticky nevyčerpateľným zdrojom, je možnosťou, ako ušetriť spotrebu pitnej vody a zároveň šetriť aj tradičné zdroje,“ hovorí Jana Petrů, odborníčka zo spoločnosti Koncept Ekotech.

Zbieranie sivej vody

Keď chceme na akýkoľvek účel opätovne použiť sivú vodu, je nutné zabezpečiť jej zber, následne ju odviesť do zbernej nádoby, v ktorej sa akumuluje, a potom treba zabezpečiť jej dôkladné vyčistenie. Použitie takejto vody v budove sa uskutočňuje delenou kanalizáciou. Osobitné potrubie tvorí čierna splašková voda z WC, ktorá je pri odvedení z objektu napojená na verejnú sieť kanalizácie. Pri sivej vode sa uvažuje nad vodou zozbieranou z umývadiel a zo sprchovacích kútov, ktorá je odvádzaná do čistiarne odpadových vôd.

voda, šetrenie, domácnosť, budovy

Akumulácia a čistenie vody

Sivá voda, ktorá už prešla procesom čistenia, sa nazýva biela voda. Je však potrebné uskladňovať a ošetriť ju tak, aby sa v nej predišlo vzniku a rozmachu nebezpečných mikroorganizmov. Akumulačnú nádrž je vhodné umiestniť v zemi alebo v suteréne budovy a je nutné ju chrániť pred denným svetlom a ohrievaním. Čo sa týka hygienických požiadaviek, sivú vodu nie je vhodné skladovať dlhšie ako 24 hodín. Do nádrže je nútné zaviesť aj vývod pitnej vody pre prípad doplnenia prevádzkovej vody. Po týchto procesoch je takto upravená voda pripravená na ďalšie využitie. Dôležitá pri procese premeny sivej vody na bielu vodu je aj technológia čistenia. Môže ísť o mechanickú, chemickú a fyzikálnu úpravu, biologické čistenie alebo o prirodzený spôsob čistenia.

     V závislosti od typu systému sivých vôd by mal byť stanovený aj optimálny akumulačný objem nádrže pre vyčistené sivé vody. „Odporúča sa, aby zadŕžanie vyčistených sivých vôd bolo minimalizované na potrebnú dobu, než budú využité. Ideálne je, aby tento čas nepresiahol jeden deň,“ upozornila Zuzana Vranayová, z Technickej univerzity v Košiciach.

Všestranné využitie

Po tom, ako je sivá voda biologicky vyčistená a upravená, ju možno používať všade tam, kde nie je nevyhnutné použitie pitnej vody, napríklad na splachovanie, na pranie či na upratovanie. „Naša použitá technológia garantuje 100-percentnú biologickú čistotu prečistenej vody, ktorá potom neobsahuje žiadne pevné častice, vírusy ani baktérie,“ dodáva odborníčka Jana Petrů. Efektívnosťou využitia vody sa zaoberajú aj certifikácie udržateľnosti budov – BREEAM aj LEED. „Pri tomto hodnotení sa dá započítať, koľko vody sa využíva v podobe sivej alebo dažďovej vody,“ vysvetľuje Ladislav Piršel zo spoločnosti Alocons.

zelená budova, voda, stavebníctvo, šetrenie, energie, náklady

„V certifikácii BREEAM International New Construction 2016 sa v kritériu Wat01 (Water consumption – Spotreba vody) hodnotí aj to, o koľko je spotreba vody na osobu v hodnotenej budove nižšia, než je spotreba referenčnej budovy. Podľa toho sa nehnuteľnosti prideľujú kredity,“ upresňuje Ladislav Piršel. Ak sa využíva sivá alebo dažďová voda na účely, kde by sa bežne používala pitná voda, tak sa dá toto množstvo v litroch na osobu a na deň odpočítať od spotreby vody hodnotenej budovy. Podľa Mareka Kremeňa zo spoločnosti EXERGY, ktorá certifikovala viacero administratívnych budov, sa využívanie sivej vody na Slovensku ešte neudomácnilo. „Vo viacerých projektoch som sa stretol s využitím dažďovej a studničnej vody,“ pripojil Marek Kremeň osobnú skúsenosť k využívaniu inej ako pitnej vody.Zdroje : foto - depositphotos, pexels
Publikované : 02.4.2019    Autor: Ing. Erika Farenzenová
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk