facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia uložila pokuty v hodnote 1,9 milióna eurSlovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) uložila v minulom roku 613 pokút v celkovej sume 1 914 039,26 eur, čo je doteraz najviac v histórii. Porušenie právnych predpisov bolo v roku 2020 zistené v 43% vykonaných kontrol. Oproti predchádzajúcemu roku 2019 ide o nárast o 8%.


KONTROLY A PODNETY - SIŽP v roku 2020 ukončila 2328 kontrol, porušenie právnych predpisov bolo zistené v 994 prípadoch. Kontroly boli vykonávané ako na základe prijatých podnetov, tak aj z vlastnej iniciatívy. V porovnaní s rokom 2019 nastal výrazný nárast v podiele kontrol so zistením porušením a to z 35% v roku 2019 na 43% v roku 2020. Počet vykonaných kontrol však v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 28%, čo bolo spôsobené najmä pretrvávajúcou pandemickou situáciou a legislatívnymi zmenami, ktoré priniesli navýšenie agendy SIŽP, no bez náležitého personálneho posilnenia.

Z vecných útvarov inšpekcie, vykonali najviac kontrol, až 654, inšpektori ochrany prírody a krajiny, práve útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny aj najčastejšie čelil porušeniam predpisov, a to až v 61% prípadov. V roku 2020 SIŽP prijala 1802 podnetov na možné porušenie environmentálnych predpisov. Z uvedeného počtu bolo preskúmaných 990 podnetov, porušenie predpisov bolo zistené v 558 prípadoch. V 432 prípadoch sa porušenie predpisov nepreukázalo, 462 podnetov sa stále vyšetruje. Pre mimoriadnu závažnosť bolo postúpených polícii 350 podnetov.

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ - SIŽP uložila v minulom roku 613 pokút, najviac pokút, až 210 uložili inšpektori ochrany prírody a krajiny. Celková suma pokút uložených za rok 2020 predstavuje 1.914.039,26 eur. Doposiaľ ide o najvyššiu sumu pokút uložených za kalendárny rok a to aj napriek objektívne nepriaznivejším podmienkam pre výkon kontrol ako v predchádzajúcich rokoch. Najväčší podiel na uložených pokutách mal útvar inšpekcie ochrany vôd, ktorý uložil pokuty v celkovej sume 964.931,26 eur. Najvyššia uložená pokuta za minulý rok vo výške 160.000,00 eur, spoločnosti CHRENeko s.r.o., Leopoldov, bola taktiež uložená inšpektormi ochrany vôd.

SIŽP vydala v roku 2020 až 81 rozhodnutí o uložení nápravných opatrení, najviac takýchto rozhodnutí vydal útvar inšpekcie ochrany ovzdušia a to 42. Inšpektori ochrany vôd v rámci rozhodovacej činnosti schválili 332 havarijných plánov a útvar integrovaného povoľovania a kontroly vydal 415 integrovaných povolení.

ĽUDSKÉ A MATERIÁLNE ZDROJE SIŽP - Na prvostupňových inšpektorátoch pracuje 167 inšpektorov, na ústredí 25 inšpektorov. Napriek tomu, že podľa zistení Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z decembra 2020, je SIŽP dlhodobo personálne poddimenzovaná, koncom roka 2020 musela čeliť plošnému znižovaniu stavov a SIŽP opustilo 22 zamestnancov. Z tohto dôvodu pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s SIŽP legislatívny zámer zákona o štátnych orgánoch v oblasti dozoru a kontroly životného prostredia, ktorý je v pláne legislatívnych úloh vlády pre rok 2021. Pre nákazu COVID 19 bolo v roku 2020 v karanténe 54 inšpektorov.

Efektívny prechod na režim home-office zabezpečila SIŽP nákupom mobilných telefónov a  notebookov za viac ako 111 tisíc eur. Výmenu dát posilnila vylepšením funkcie serverov za viac ako 28 tisíc eur. Pre celkovú lepšiu každodennú, ale i laboratórnu inšpekčnú činnosť, SIŽP zakúpila vybavenie za viac ako 105 tisíc eur.Zdroje : foto - Pexels
Publikované : 17.2.2021    Autor: Mgr.art. Tamara Lesná - SIŽP
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk