facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Pri rekonštrukcii budov môže dôjsť ku kontaminácii azbestomNajväčšie riziko kontaminácie predstavuje údržba a rekonštrukcia verejných budov, pri výstavbe ktorých bol použitý azbest. V školách a škôlkach, zariadeniach sociálnych služieb, úradoch, kancelárskych či administratívnych budovách, ktoré boli postavené pred rokom 1990 je prítomnosť azbestu viac ako pravdepodobná.


Azbest sa v týchto nehnuteľnostiach môže nachádzať napríklad v podobe interiérových priečok, podláh, balkónov, protipožiarnych izolácií, alebo nástrekov. Rovnako ho môžu obsahovať kanalizačné potrubia, prípadne obvodové – boletické panely

Azbest – tichý zabijak

Azbestové vlákna sú časom prakticky nezničiteľné. Aj pri slabej expozícii a dlhom latentnom období môže vzniknúť mezotelióm a rakovina pľúc. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa každoročne len v Európskej únii zaznamená 20 až 30 tisíc prípadov ochorení súvisiacich s azbestom. Odborníci v Stanovisku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zbavme sa v EÚ azbestu“ odhadujú, že do roku 2030 môže v Únii zomrieť na pomerne vzácne nádorové ochorenie pohrudnice, takzvaný mezotelióm viac než 300-tisíc ľudí. Zo zverejnených údajov ďalej vyplýva, že na ochorenia súvisiace s azbestom zomrie každoročne vo svete 112-tisíc ľudí.

azbest, zdravie

Problém SA začína pred začiatkom rekonštrukcie
„V rozpočtoch na rekonštrukciu verejných budov často nie sú vyčlenené prostriedky na bezpečnú demontáž a likvidáciu azbestu. Na azbest sa mnohokrát narazí až počas samotnej rekonštrukcie. Pri stavebných prácach bez predrealizačného prieskumu na prítomnosť azbestu, totiž nie je možné na 100 % odhadnúť, do akého materiálu sa zasahuje. Azbest býva často skrytý pod iným povrchom, náterom či obkladom“, upozorňuje Ing. Tomáš Pašovič zo spoločnosti na likvidáciu azbestu DILMUN SYSTEM, s.r.o.

azbest, zdravie

Reakcia z Európskej únie

„Všetky potenciálne nebezpečné materiály by mali byť pred renováciou budovy preskúmané. Zodpovednosť za to nesie vlastník budovy. Tento postup je veľmi bežný a vo väčšine európskych krajín je povinný. V mnohých krajinách je zanedbanie prieskumu výskytu azbestu trestným činom“, upozorňuje Kai Salmi člen predstavenstva EDA (European Demolition Association).
Predrealizačné prieskumy sú súčasťou právnych predpisov EÚ upravujúcich odstránenie a manipuláciu s azbestom - Smernica 2009/148 / ES - vystavenie účinkom azbestu: „Pred začatím búracích alebo údržbárskych prác musia zamestnávatelia podniknúť všetky potrebné kroky na identifikáciu predpokladaných materiálov obsahujúcich azbest.“

V Európe platí úplný zákaz používania azbestu. Rovnako je prísne regulovaná všetka manipulácia vrátane odstránenia a zapuzdrenia. Smernica hovorí, že azbest sa má lokalizovať a identifikovať pred akýmikoľvek prácami, ktoré môžu viesť k prenosu azbestových vlákien do vzduchu. Obvykle je táto problematika presnejšie regulovaná na vnútroštátnej úrovni. Hlavným významom je zabrániť vzniku nebezpečného stavu, ktorý by mohol spôsobiť ujmu na zdraví pracovníkom a verejnosti.

azbest, zdravie

Stanovisko Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH)

Bez predrealizačného prieskumu, ktorého výsledkom je informácia, kde sa nebezpečný azbest v budove nachádza a o postupe prác na jeho odstránenie, nie je možné vopred vyčleniť potrebné množstvo času a peňažných prostriedkov na bezpečnú rekonštrukciu budovy. „Tento prieskum má význam len vtedy, ak je realizovaný v dostatočnom predstihu pred samotným verejným obstarávaním alebo výberovým konaním na dodávateľa rekonštrukčných prác. Dodávateľ rekonštrukčných prác, ktorý nemá vopred informáciu, kde sa v budove azbestové materiály nachádzajú, svojou prácou priamo ohrozuje zdravie nielen svojich pracovníkov, ale aj zdravie ostatných užívateľov z radov verejnosti, ktorým má daná budova slúžiť po ukončení rekonštrukcie“, dodáva Ing. Martin Múdry výkonný riaditeľ Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH).Zdroje : foto - archív DILMUN SYSTEM, s.r.o.
Publikované : 26.11.2020    Autor: Katarína Pekaríková, DILMUN SYSTEM, s.r.o
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk