facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Poslanci schválili v prvom čítaní lepšiu ochranu ovzdušiaPoslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili v prvom čítaní vládny návrh nového zákona o ochrane ovzdušia, ktorý nasmeruje Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu.


Nový právny predpis sa opiera o opatrenia, ktoré znižujú celkové množstvo emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšujú kvalitu ovzdušia a obmedzujú množstvo emisií priamo na zdroji. Za návrh zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR hlasovalo v prvom čítaní 90 poslancov parlamentu. 

Podľa ministra životného prostredia má čistota ovzdušia výrazný vplyv na ľudské zdravie a stav prírodných ekosystémov. Podľa odhadov Európskej environmentálnej agentúry zomrie  každoročne na Slovensku približne 5-tisíc ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu. "Na nezodpovedné konanie predchádzajúcich vlád doplácajú všetci ľudia. Nový zákon o ochrane ovzdušia zabezpečí vyššiu mieru ochrany ovzdušia, ochráni zdravie ľudí a prispeje k zníženiu zbytočných úmrtí v dôsledku zlej kvality ovzdušia," zdôraznil minister Ján Budaj.

Návrh nového zákona stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a v neposlednom rade upravuje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia. Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia, zapojením samosprávnych orgánov do riadenia kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni. Obciam sa udeľuje právomoc obmedziť alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením. Nová právna úprava zavádza osobitné povoľovanie stacionárnych zdrojov znečisťovania Každý zdroj bude prevádzkovaný len na základe povolenia, v ktorom bude mať určené emisné limity a podmienky prevádzkovania. Jestvujúce zdroje budú mať prechodné obdobie na získanie takéhoto povolenia.

Návrh zákona rieši tiež reguláciu zápachu prostredníctvom plánov riadenia zápachu, ktorých vypracovanie môže nariadiť povoľujúci orgán. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť regulácia spaľovania tuhých druhotných palív, ktorý má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026. Zákon obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky, či vypracovanie smogového regulačného plánu pre lokality s vysokým rizikom znečistenia ovzdušia. Vďaka tomu bude možnosť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. 

Nový zákon prináša tiež zníženie administratívnej záťaže pre prevádzkovateľov zdrojov a to presunom povinnosti oznamovania výkonu oprávneného merania a predkladanie správ z merania na oprávnené osoby. Nový právny predpis zavádza možnosti kontroly malých spaľovacích zariadení v domácnostiach na podnety. Nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií.Zdroje : foto: pexels
Publikované : 10.11.2022    Autor: MŽP SR
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk