facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

Nakladanie s použitými batériami je náročné



Batérie nepochybne patria medzi najhlavnejšie časti elektrických áut. Veľkou výzvou ostáva ekologické spracovanie poškodených a nefunkčných batérií, ktoré sa stávajú nebezpečným odpadom. Obsah batérií je pre životné prostredie veľmi škodlivý.


Ich technológia je založená najmä na princípe li-ion technológie, čo znamená, že sa na výrobu používajú lítium iónové články a chemické prvky ako uhlík, grafit a lítium. Po ukončení životnosti sa stávajú nebezpečným odpadom, ktorý podlieha prísnym predpisom spracovania. Batéria sa odpadom stáva vtedy, keď stratí svoju funkčnosť. Môže k tomu dôjsť opotrebovaním, chybou výrobku, mechanickým poškodením alebo zhorením, prípadne kvôli havárii automobilu. „Lítiové batérie zatiaľ patria v katalógovom označení odpadu pod kód 16 06 05, ktorý ich radí medzi ostatný odpad. Nemajú teda ani identifikované nebezpečné vlastnosti,“ pripomína konateľ spoločnosti POWER BATTERY, s.r.o., Peter Spodniak. Dá sa predpokladať, že legislatíva sa čoskoro zmení a tieto batérie dostanú svoj nový kód a budú zaradené medzi nebezpečný odpad. Okrem toho stále nie je vyriešený problém so spracovaním vrakov elektromobilov a ich batérií.

Likvidácia po dopravnej nehode

Najväčším problémom je batéria, ktorá pri havárii zhorí a stane sa jednoliatym celkom vraku auta. Recyklácia takejto batérie a vraku auta tiež nie je v rámci Európskej únie legislatívne vyriešená. Autovraky elektromobilov na Slovensku nespracováva žiadna spoločnosť. V tom prípade, že batéria nie je mechanicky poškodená, je možné ju bezpečne odpojiť a demontovať. Všetky postupy a úkony pri manipulácii s batériami po dopravných nehodách sú v štádiu riešenia, a my sme na začiatku dlhej cesty.

Manipulácia a preprava

Problematika manipulácie a prepravy nebezpečných vecí, podľa európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), klasifikuje lítiové batérie ako nebezpečný tovar. Kritériá na odbornú manipuláciu, balenie a na prepravu podľa predpisov ADR sú veľmi prísne. Spoločnosť  POWER BATTERY, s.r.o., má stanovené podmienky na odobratie poškodených alebo nefunkčných batérií ako odpadu. „Pred samotným odvozom požadujeme od zákazníka alebo od servisnej spoločnosti diagnostiku stavu poškodenia alebo nefunkčnosti batérie. Podľa toho sa určí celý postup nakladania s týmto nebezpečným odpadom, z ktorého pozostáva balenie, preprava a skladovanie až po recykláciu,“ dodáva konateľ Peter Spodniak. Dôvod je jednoduchý, lítiové batérie sú samovznietiteľné a je veľmi ťažké ich uhasiť. Preto je ich preprava možná len v špeciálnych kontajneroch, ktoré zamedzia náhlemu vznieteniu. Celý proces je finančne nákladný a časovo náročný. Spoločnosť, ktorá je takzvaným pôvodcom a v ktorej vznikne pri činnosti tento odpad, sa musí pripraviť na zvýšené náklady v súvislosti s jeho spracovaním.



Zdroje : foto - PES media
Publikované : 04.9.2020    Autor: Peter Spodniak
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk