facebookinstagramgoogle
office@greenmagazine.sk
GreenMagazine.sk

NATUR-PACK komunikuje témy, o ktoré je mimoriadny záujemOrganizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) NATUR-PACK má zo zákona o odpadoch povinnosť vzdelávať verejnosť v oblasti triedenia, recyklácie a predchádzania vzniku odpadov. 


Z tejto povinnosti zákon nevynecháva ani samosprávy, ktoré by mali vzdelávacie aktivity svojej partnerskej OZV využívať v rámci svojich informačných kanálov (webové stránky, vlastné médiá a periodiká) a škôl vo svojej pôsobnosti. NATUR-PACK je ako jedna z najväčších OZV partnerom viac ako 1 170 samospráv, vrátane štyroch najväčších miest na Slovensku, Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny. Na to, aby sme mohli priebežne zlepšovať úroveň triedeného zberu v partnerských samosprávach, potrebujeme vedieť, kde pri triedení dochádza k najčastejším nedostatkom. OZV NATUR-PACK z tohto dôvodu vypracovala v roku 2018 vlastnú metodiku na vykonávanie analýz triedených zložiek komunálneho odpadu. Do konca roka 2018 sme ich uskutočnili 64 a na ďalšie sa v spolupráci so samosprávami, so zberovými spoločnosťami a s ďalšími partnerskými organizáciami pripravujeme.

NATUR-PACK, triedenie, odpad, separovanie, obyvatelia

Zaujímavé výsledky analýz

Analýzy odpadu sú mimoriadne dôležité nielen pre našu OZV, ale aj pre zberové spoločnosti a v neposlednom rade aj pre verejnosť, ktorá sa takto môže dozvedieť, s čím má najväčšie ťažkosti. V priebehu prvého štvrťroka 2019 sme ako prvé zverejnili výsledky vo forme video reportáží z analýz uskutočnených v Prešove a v Bratislave. Tie možno okrem našej webovej stránky www.naturpack.sk, v sekcii Novinky, nájsť aj na kanáli YouTube, po zadaní kľúčového slova – NATUR-PACK verejnosti. Ide konkrétne o reportáže s názvom: „Vedia Bratislavčania triediť papier?“ a „Vedia Prešovčania triediť papier?“ OZV NATUR-PACK pri analyzovaní odpadu sleduje okrem iného aj úroveň takzvaných nečistôt, čiže množstvo odpadov, ktoré do danej nádoby na triedený zber alebo do určeného vreca nepatria. Nečistoty v kombinácii s ďalším celoslovenským fenoménom, konkrétne s fenoménom nestláčania obalov, významne prispievajú k rýchlejšiemu zapĺňaniu kontajnerov. V niektorých realizovaných analýzach dosiahli nečistoty hodnoty takmer 50 percent. Čo je hranica, za ktorou už OZV nie je povinná triedený zber uhrádzať a v plnej miere by ho mala platiť samospráva.

NATUR-PACK, triedenie, odpad, separovanie, obyvatelia

Triedené obaly by sa mali stláčať

V roku 2019 je hraničnou hodnotou znečistenia 45 percent hmotnostného podielu nádoby na triedený zber. V roku 2018 to bolo 50 percent. Priemerné znečistenie v dosiaľ vykonaných analýzach NATUR- PACKu je napríklad pri kontajnerovom zbere skla len necelých 5 percent. V prípade papiera je viac ako 14 percent a pri plastoch je to dokonca vyše 26 percent. Kontajnery alebo vrecia na triedený zber obsahujúce nestlačené obaly sú na základe analýzy NATUR-PACKu (2017) plnšie až o 45 až 50 percent v porovnaní s tým, ako by to bolo, ak by obaly v nich boli stlačené. Nádoby obsahujúce nečistoty a nestlačené obaly sa tak zapĺňajú rýchlejšie, ako by sa mali. Celý systém triedeného zberu sa potom zbytočne predražuje a na niektorých miestach môže dochádzať aj k problémom s preplnenými kontajnermi. Vyššie uvedené problémy triedenia odpadov, s ktorými sa bežne stretávame po celom Slovensku, sme pre verejnosť spracovali aj vo forme samostatnej video reportáže s názvom „Je triedený zber bezplatný?“

NATUR-PACK, triedenie, odpad, separovanie, obyvatelia

Problémom triedenia je nejednotný systém

Systém triedeného zberu na Slovensku nie je jednotný. Len v našich partnerských samosprávach evidujeme šesť rôznych kombinácií kontajnerového zberu odpadov. Tie sa ešte vo väčšej či v menšej miere kombinujú aj so zberom vrecovým. Aj táto skutočnosť môže prispievať k nejasnostiam na strane občanov. NATUR- PACK pripravuje sériu vzdelávacích materiálov a video reportáží, kde sa budeme venovať práve tomuto aspektu triedenia odpadov. OZV NATUR-PACK sprístupňuje vzdelávacie aktivity partnerským samosprávam na svojej webovej stránke www. naturpack.sk, v sekcii Na stiahnutie, v podsekcii Obce. Tieto aktivity partnerským samosprávam zasielame minimálne na štvrťročnej báze, a jednotlivé aktivity môžu využívať bez obmedzení. Od prvého štvrťroka 2019 budeme vzdelávacie informácie zasielať aj všetkým partnerským zberovým spoločnostiam. Verejnosť môže problematiku triedenia, recyklácie a predchádzania vzniku odpadov sledovať okrem portálu NATUR- PACK verejnosti, aj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIN. 

NATUR-PACK, triedenie, odpad, separovanie, obyvateliaZdroje : foto - archív NATUR-PACK
Publikované : 18.4.2019    Autor: Mgr. Marek Brinzík
© 2016 Všetky práva vyhradené GreenMagazine.sk